Et samlet billede af personalenøgletal på sygehusene og i regionerne

Regionerne har rekrutteringsudfordringer og oplever generelt stigende udfordringer med arbejdskraftsmangel. Det er i den forbindelse relevant at se på, hvordan man kan få mere ud af de hænder, man allerede har. Det kan man gøre på flere forskellige måder fx ved at se på fastholdelse, sygefravær og arbejdstid. Disse emner, og særligt hvad der kan gøres for at forbedre dem, hænger dog på mange måder sammen. Derfor vil Benchmarkingenheden etablere et batteri af personalenøgletal, der skal være med til at give et samlet billede af personalesituationen på sygehusene og i regionerne.

I analysen vil vi undersøge, om der er forskel på, hvor godt regionerne og sygehusene klarer sig på udvalgte personalenøgletal som fx arbejdstid, fastholdelse, sygefravær og tilbagetrækningsalder for alle større personalegrupper. Ved flere af nøgletallene vil vi i sammenligningerne tage højde for forskelle i rammevilkår som de ansattes alder, køn, civilstatus m.m.

Batteriet af personalenøgletal vil munde ud i en analyse, der ser på tværs af nøgletallene for flere store personalegrupper. Hvordan klarer sygehusene og regionerne sig i forhold til hvert nøgletal og hver personalegruppe, og er der en tendens i, hvilke sygehuse og regioner, der klarer sig godt på de forskellige nøgletal? Herudover vil vi danne en nøgletalsdatabase, hvor hvert enkelt sygehus og region kan finde og hente tal og figurer for egen virksomhed samt de øvrige sygehuse og regioner. Databasen bliver tilgængelig på vores hjemmeside og vil gøre det muligt at arbejde videre med og supplere personalenøgletallene og figurerne i analysen.

Formål

Formålet med batteriet af personalenøgletal er at give ny viden om, hvordan sygehusene og regionerne placerer sig på udvalgte personalenøgletal for alle større personalegrupper samt give sygehusene og regionerne et redskab til selv at lave sammenligninger med andre.

Herudover vil batteriet også give et bredere billede af, hvor der kan være et forbedringspotentiale – også når man tager højde for forskelle i rammevilkår – og hvor man i mindre grad bør lægge sit fokus. Det gælder både i forhold til de enkelte nøgletal, men også i forhold til de forskellige større personalegrupper.

Metode

Batteriet er kvantitativ og tager udgangspunkt i data på individniveau fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) og Danmarks Statistik.

Analysen og nøgletalsdatabasen forventes offentliggjort i 4. kvartal 2024.

Kontakt

Nichlas Broch-Lips
Nichlas Broch-Lips
Fuldmægtig