Et samlet billede af personalenøgletal på sygehusene og i regionerne

Regionerne har rekrutteringsudfordringer og oplever generelt stigende udfordringer med arbejdskraftsmangel. Det er i den forbindelse relevant at se på, hvordan man kan få mere ud af de hænder, man allerede har. Det kan man gøre på flere forskellige måder fx ved at se på fastholdelse, sygefravær og arbejdstid. Disse emner, og særligt hvad der kan gøres for at forbedre dem, hænger dog på mange måder sammen. Derfor vil Benchmarkingenheden i et nyt analysetema etablere et batteri af nøgletal, der skal være med til at give et samlet billede af personalenøgletal på sygehusene og i regionerne.

I analysetemaet vil vi undersøge, om der er forskel på, hvor godt regionerne og sygehusene klarer sig på udvalgte personalenøgletal som fx arbejdstid, fastholdelse, sygefravær og tilbagetrækningsalder for alle større personalegrupper. I sammenligningerne vil vi tage højde for forskelle i rammevilkår som de ansattes alder, køn, civilstatus m.m. Temaet vil også indeholde en række deskriptive nøgletal som fx andel med aften-, nat- og weekendarbejde, tilgangsprocent samt gennemsnitsalder.

Analysetemaet vil bestå af en række forskellige produkter. Først vil vi i en analyse se på tværs af de mest centrale personalenøgletal. Hvordan klarer sygehusene og regionerne sig i forhold til hvert nøgletal, og er der en tendens i, hvilke sygehuse og regioner der klarer sig godt på de forskellige nøgletal? Denne analyse vil blive efterfulgt af flere emnespecifikke analyser, hvor vi dykker ned i enkelte nøgletal. Herudover vil de mange nøgletal, der produceres i forbindelse med dette analysetema, danne grundlag for en nøgletalsdatabase, hvor hvert enkelt sygehus og region kan finde og hente tal og figurer for egen virksomhed samt de øvrige sygehuse og regioner. Databasen bliver tilgængelig på vores hjemmeside og vil gøre det muligt at arbejde videre med nøgletallene og figurerne i analyserne.

Formål

Formålet med analysetemaet er at give ny viden om, hvordan sygehusene og regionerne placerer sig på udvalgte personalenøgletal for alle større personalegrupper, når man tager højde for forskelle i rammevilkår, samt give sygehusene og regionerne et redskab til selv at lave sammenligninger med andre.

Herudover vil temaet også give et bredere billede af, hvor der kan være et forbedringspotentiale – også når man tager højde for forskelle i rammevilkår – og hvor man i mindre grad bør lægge sit fokus. Det gælder både i forhold til de enkelte nøgletal, men også i forhold til de forskellige større personalegrupper.

Metode

Analysetemaet er kvantitativ og tager udgangspunkt i data på individniveau fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) og Danmarks Statistik.

De første analyser vil blive offentliggjort i 2. eller 3. kvartal 2024. Herefter vil der løbende blive udgivet analyser om nogle af de enkeltstående emner, der dækkes af analysetemaet. Databasen med personalenøgletal forventes offentliggjort i 3. kvartal 2024.

Kontakt

Nichlas Broch-Lips
Nichlas Broch-Lips
Fuldmægtig