Kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2021

Kommunerne bruger hvert år over 55 mia. kr. på administration og ledelse. Udgifterne til administration og ledelse er dermed en væsentlig udgiftspost i kommunerne, som der særligt i forbindelse med kommunernes budgetproces er et stort fokus på. Det er derfor relevant at følge kommunernes udgifter til administration og ledelse tæt.

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har igen i år opdateret hovedresultaterne og de vigtigste nøgletal fra enhedens tidligere administrationsanalyser med nyeste data for 2021. Hovedresultaterne er beskrevet i en kortere analyse, mens det i analysens bilag er muligt at finde nye figurer for hver enkelt kommune og tabeller med de mest centrale nøgletal kommunefordelt.

Formålet med vores tilbagevendende analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse er at give den enkelte kommune mulighed for at se, hvordan kommunens administrationsudgifter har udviklet sig i de seneste år – både samlet set og for de forskellige administrationstyper: Administrative støttefunktioner og chefer, myndighedspersonale, decentrale ledere og øvrige administrationsudgifter udover løn.

 Vi anvender samme opgørelsesmetode som hidtil, hvor kommunernes udgifter til administration og ledelse opgøres efter kombinationsmetoden. Her er personaletal den primære datakilde, der suppleres med regnskabstal.

Hovedresultater

  • I 2021 brugte kommunerne 56,3 mia. kr. på administration og ledelse. Det svarer til 9.616 kr. pr. indbygger. Kommunernes udgifter til administration og ledelse pr. indbygger er steget med 1,9 procent fra 2020 til 2021. 3 ud af 4 kommuner havde stigende udgifter til administration og ledelse fra 2020 til 2021. Hvis man alene ser på de samlede administrationsudgifter, og ikke tager højde for udviklingen i indbyggertallet, så svarer stigningen til, at kommunernes udgifter til administration og ledelse er steget med 1,3 mia. kr.
  • Der er stor forskel på kommunernes udgifter til administration og ledelse. Kommunernes udgifter til administration og ledelse varierede fra 7.541 til 13.129 kr. pr. indbygger i 2021, hvis man ser bort fra de fire mindste ø-kommuner.
  • Der er også stor forskel på kommunernes administrationsudgifter pr. indbygger, selvom der tages højde for forskelle i rammevilkår. Det gælder både for kommunernes samlede udgifter til administration og ledelse og for de administrative lønudgifter til henholdsvis administrative støttefunktioner og chefer, myndighedspersonale og decentrale ledere.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se hvordan din kommune placerer sig

  • I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de væsentligste resultater illustreret for hver enkelt kommune.
  • I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” kan du finde en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal fra analysen.

 

Offentliggjort 22-06-2022