Sygefravær blandt ansatte på sygehusene

Der er væsentlige forskelle i sygefraværet blandt de ansatte mellem sygehusene med højest og lavest sygefravær. Det gælder både når man ser på alle ansatte under ét og for henholdsvis sygeplejersker, social- og sundhedspersonale og læger. Analysen indeholder desuden et inspirationskatalog med konkrete tiltag, som sygehusene kan anvende i deres arbejde med at nedbringe sygefraværet.

Hovedresultater

  • På landsplan var sygefraværet på de somatiske sygehuse blandt alle ansatte under ét 10,0 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat i 2017. Sygefraværet blandt sygeplejersker var 11,2 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, mens sygefraværet for social- og sundhedspersonalet og læger var henholdsvis 14,9 og 5,9 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.
  • På landsplan er sygefraværet blandt alle ansatte under ét faldet med 0,9 pct. fra 2015 til 2017. Sygefraværet steg i samme periode med 0,6 pct. og 3,0 pct. for henholdsvis sygeplejersker og læger. Omvendt faldt sygefraværet blandt social- og sundhedspersonalet med 2,3 pct. 
  • Sygefraværet for alle ansatte, målt i fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, varierede i 2017 fra 8,3 på det sygehus med det laveste fravær til 11,7 på det sygehus med det højeste fravær. Det hører samtidig med til billedet, at en stor del af sygehusene ligger tæt på landsgennemsnittet.
  • Der er fortsat væsentlig forskel på sygefraværet blandt sygehusene med højest og lavest fravær, når der tages højde for forskelle i rammevilkår, herunder de ansattes køn, alder og socioøkonomiske baggrund
  • De fem sygehuse, der havde det højeste sygefravær for alle ansatte under ét, havde i gennemsnit 8 pct. højere sygefravær, end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår. Omvendt havde de fem sygehuse med det laveste sygefravær for alle ansatte under ét i gennemsnit 11 pct. lavere sygefravær, end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår.
  • Forskellene mellem sygehusene er, når der igen tages højde for rammevilkår, generelt større for henholdsvis sygeplejersker, social- og sundhedspersonale og læger end for alle ansatte under ét.
  • Rambøll har på vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed undersøgt, hvordan en række af de sygehuse, der klarer sig bedst i benchmarkinganalysen, arbejder med området. På den baggrund præsenteres 12 konkrete tiltag, som det enkelte sygehus kan lade sig inspirere af i det videre arbejde med at nedbringe sygefraværet.

Se hvordan det enkelte sygehus placerer sig

  • I bilag 1: ”Sådan placerer det enkelte sygehus sig” kan du finde de væsentligste resultater af analysen for det enkelte sygehus.
  • I bilag 2: ”Sygehusspecifikke nøgletal” ses en række sygehusfordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen. 

 

Offentliggjort 17-02-2019