Brugertilfredshed på dagtilbudsområdet

Forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud er generelt høj i alle kommuner, men der er også forskel på tværs af kommunerne. Foruden forskellene mellem kommunerne finder vi også forskelle i forældretilfredsheden på tværs af dagtilbud inden for samme kommune.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse sammenlignet forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud – både på tværs af kommuner og på tværs af dagtilbuddene inden for hver kommune. I sammenligningen tager vi højde for kommunernes rammevilkår på dagtilbudsområdet, fx børnenes køn og alder, forældrenes uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus, samt karakteristika omkring børnenes dagtilbud, fx forældrenes gennemsnitlige uddannelsesniveau i dagtilbuddet. Vi har desuden undersøgt, om der er sammenhæng mellem nogle af de forhold på dagtilbudsområdet, som kommunerne kan påvirke, og tilfredshedsniveauet.

Analysen er lavet på baggrund af en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre til børn i kommunale og selvejende dagtilbud. 

Analysen er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hovedresultater

  • Forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud varierer på kommuneniveau fra 3,9 til 4,5 på en skala fra 1 til 5. Der er således en forholdsvis høj tilfredshed med dagtilbuddene i alle kommuner, men der er altså også forskelle mellem kommunerne. Det ser vi også, selvom vi tager højde for kommunernes børnesammensætning og øvrige kommunale rammevilkår.
  • Der er desuden forskel på tilfredshedsniveauet mellem dagtilbud i samme kommune. I cirka halvdelen af kommunerne er forskellen mellem de to dagtilbud med hhv. højest og lavest tilfredshedsniveau over 1 på tilfredshedsskalaen fra 1 til 5.
  • Variationen mellem dagtilbuddene inden for samme kommune ses også i benchmarkinganalysen, hvor vi tager højde for dagtilbuddenes rammevilkår. I næsten alle kommuner er der således både dagtilbud, der har en højere tilfredshed end forventet ud fra dagtilbuddets rammevilkår og dagtilbud, som har en lavere tilfredshed end forventet.
  • Vi finder desuden sammenhæng mellem flere af de forhold på dagtilbudsområdet, som kommunerne kan påvirke, og tilfredsheden med dagtilbuddene. Analysen finder blandt andet, at forældrene er mere tilfredse, hvis deres barn går i en institution med forholdsvist få børn, og at forældrene er mere tilfredse jo højere andel af kommunens personale, der har en pædagogisk uddannelse. Også i denne del af analysen, er der taget højde for kommunernes rammevilkår.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se hvordan din kommune placerer sig

  • I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de vigtigste resultater fra analysen for hver enkelt kommune, herunder resultater for hvert enkelt dagtilbud i kommunen.
  • I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” kan du se en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen, herunder resultater for hvert enkelt dagtilbud i kommunen. 

Yderligere benchmarkinganalyser om brugertilfredsheden

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har tidligere lavet en lignende benchmarkinganalyse af brugertilfredsheden på skoleområdet. Du kan finde analysen her.

Opdateret d. 8. januar 2024: I danmarkskortet var der en fejl, som er rettet. Derfor er danmarkskortet i hovedrapporten (s. 4 og 21) samt i ledelsesresumeet (s. 2) opdateret.

Revideret 08-01-2024