Ældre med højest forbrug af sundheds- og plejeydelser

Forbruget af sundheds- og plejeydelser er relativt ulige fordelt på tværs af befolkningen, idet en lille del af befolkningen står for hovedparten af forbruget af sundheds- og plejeydelser. Således står 10 pct. af befolkningen for næsten 80 pct. af det samlede forbrug af sundheds- og plejeydelser. Mere end halvdelen af de 10 pct. med højest forbrug udgøres af ældre over 65 år. I analysen stilles der skarpt på ældre over 65 år med højest forbrug af sundheds- og plejeydelser.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt, hvordan forbruget af de forskellige sundheds- og plejeydelser er sammensat blandt ældre med højest forbrug.

Analysen giver ny viden om ældre borgere med højest forbrug af sundheds- og plejeydelser og kan ses som et supplement til den tidligere offentliggjorte analyse om ældres geografiske forskelle i forbruget af sundheds- og plejeydelser.

Analysen er bestilt af Sundhedsstrukturkommissionen og finansieret af Sundhedsstrukturkommissionens sekretariat.

Hovedresultater

  • Ældre, der er blandt de 10 pct. af befolkningen med højest forbrug af sundheds- og plejeydelser, har et gennemsnitligt årligt sundheds- og plejeforbrug på omkring 243.700 kr. pr. person. Til sammenligning er forbruget for den resterende gruppe af ældre – altså de 65+-årige, der ikke er blandt de 10 pct. af befolkningen med højest forbrug af ydelser – i gennemsnit ca. 10.800 kr. pr. person om året. Forbruget for den resterende gruppe af ældre er således omkring 23 gange lavere end for ældre i 10 pct.-gruppen.
  • Flertallet af ældre med højest forbrug af sundheds- og plejeydelser har et forbrug af ydelser både i praksissektoren, sygehussektoren og i den kommunale sektor. Deres regionale sundhedsforbrug består primært af akutte indlæggelser og planlagte ambulante ophold, mens det er plejebolig, der udgør en stor del af det kommunale forbrug.
  • For at give et mere nuanceret billede af ældre med højest forbrug af sundheds- og plejeydelser har vi inddelt gruppen i fire profiler. ”Plejehjemsbeboeren” udgør 0,6 pct. af hele befolkningen, men står for 19 pct. af det samlede forbrug af sundheds- og plejeydelser. ”Modtageren af pleje i eget hjem” udgør 0,7 pct. af befolkningen, men står for 9 pct. af forbruget. ”Borgeren med meget akut sygehusaktivitet” udgør 0,5 pct. af hele befolkningen, men står for 6 pct. af forbruget. ”Borgeren med meget planlagt sygehusaktivitet” udgør 3,8 pct. af hele befolkningen, men står for 22 pct. af det samlede forbrug af ydelser. I analysen beskrives de forskellige profiler med hensyn til deres forbrug af de enkelte ydelser, deres kontakter i sundhedsvæsenet samt deres sociodemografiske forhold.
  • Der er kun mindre variationer på tværs af landet i andelen af ældre, der tilhører de 10 pct. af befolkningen med højest forbrug af ydelser. Andelen af ældre med højest forbrug varierer mellem regionerne fra ca. 26 til 29 pct. På tværs af kommunerne er der lidt større variationer, idet andelen af ældre med højest forbrug spænder fra ca. 24 pct. til 32 pct. Ligeledes er der kun mindre geografiske forskelle i fordelingen af ældre med højest forbrug af sundheds- og plejeydelser på de fire profiler.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se nøgletal for din region og kommune

  • I bilag 1: ”Regionsspecifikke nøgletal” ses en række regionsfordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.
  • I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” ses en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.

Bilagene findes både i pdf- og Excel-format.

Offentliggjort 19-01-2024