Kommunal sygepleje til ældre

På tværs af kommunerne er der markante forskelle i antal sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter pr. 1.000 ældre på sundheds- og ældreområdet. Samtidig er der også stor kommunal variation i forhold til varetagelse af sygeplejeindsatser og arbejdsdeling mellem personalegrupper i forhold til sygeplejeindsatser.

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt kommunale forskelle i kommunernes kapacitet af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på sundheds- og ældreområdet. Herudover stilles der skarpt på, hvilke sygeplejeindsatser der varetages i kommunerne, og det undersøges, hvordan arbejdsdelingen mellem personalegrupper er i forhold til en række sygeplejeindsatser. Ud over personaledata anvendes data fra Fælles Sprog III (FSIII) samt spørgeskemadata fra næsten alle landets kommuner.

For den enkelte kommune giver analysen indsigt i, hvordan egen kapacitet af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter er, ligesom analysen kan give perspektiver på sygeplejeindsatser og arbejdsdeling mellem personalegrupper.

Hovedresultater

  • Antal kommunale sygeplejersker pr. 1.000 ældre er steget med 13 pct. i perioden 2013-2021. Samtidigt er social- og sundhedsassistenter pr. 1.000 ældre steget med 6 pct. Antallet i begge personalegrupper pr. 1.000 ældre er dog faldet i de seneste år.
  • I 2021 er der store forskelle på tværs af kommunerne i antallet af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. I de 10 kommuner med flest sygeplejersker er gennemsnittet 10,5 sygeplejersker pr. 1.000 ældre, mens gennemsnittet i de 10 kommuner med færrest antal sygeplejersker er 4,4. Der er således mere end dobbelt så mange sygeplejersker pr. 1.000 ældre i de 10 kommuner med flest sygeplejersker sammenlignet med de 10 kommuner med færrest sygeplejersker. Den kommunale variation er endnu mere markant i forhold til antal social- og sundhedsassistenter.
  • Kommunernes samlede sygeplejeaktivitet varierer meget. Der er mere end dobbelt så mange aktive bevillinger til sygeplejeindsatser for borgere i eget hjem pr. 1.000 ældre i den femtedel af kommunerne med flest aktive bevillinger sammenlignet med den femtedel med færrest aktive bevillinger. På landsplan er de fire hyppigste sygeplejeindsatser medicindispensering, medicinadministration, kompressionsbehandling og sårbehandling, og de udgør 71 pct. af al kommunal sygepleje for borgere i eget hjem.
  • På tværs af kommunerne er der markante forskelle i forhold til, i hvilken grad det er sygeplejersker eller social- og sundhedspersonale, som varetager de hyppigste sygeplejeindsatser til borgere i eget hjem. Det hænger umiddelbart ikke sammen med kommunernes organisering af hjemmesygeplejen.
  • Henholdsvis 96 pct. og 86 pct. af kommunerne har angivet, at indsatsens kompleksitet og kompleksiteten af borgerens forløb har betydning for, om social- og sundhedspersonale varetager sygeplejeindsatser. Kun 3 pct. har svaret, at mangel på sygeplejersker har betydning for, om social- og sundhedspersonale varetager sygeplejeindsatser.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se nøgletal for din kommune

  • I bilag 1 ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de vigtigste resultater fra analysen for hver enkelt kommune.
  • I bilag 2 ”Kommunespecifikke nøgletal” ses en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.

Kommende analyse om ældres indlæggelser på medicinske afdelinger

I starten af 2023 offentliggør vi en analyse om ældres indlæggelser på medicinske afdelinger, hvor vi dykker mere ned i sammenhænge og mønstre på tværs af sektorer. Heri vil der blandt andet være fokus på, hvordan den kommunale sygepleje hænger sammen med de ældres indlæggelser på medicinske afdelinger.

 

Offentliggjort 04-05-2022