Analyse af brugen af billeddiagnostiske undersøgelser af lænderyggen

Smerter i lænderyggen er en af de hyppigste årsager til, at borgere søger kontakt med sundhedsvæsnet, og det belaster både borgere og samfundsøkonomien. For de fleste er det dog en ufarlig tilstand, der ofte forbedres uden behandling. Den danske organisation Vælg Klogt anbefaler at undgå billeddiagnostiske undersøgelser af lænderyggen for nyopståede lænderygsmerter uden mistanke om alvorlig lidelse. Trods videnskabelig konsensus er der i dag sparsom viden om brugen af billeddiagnostiske undersøgelser generelt, herunder over tid, og på tværs af befolkningsgrupper og regioner. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har derfor kortlagt den aktuelle situation og undersøgt udviklingen i det totale forbrug af billeddiagnostiske undersøgelser af lænderyggen i Danmark.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed sigter i denne analyse efter at tilvejebringe ny viden om brugen af billeddiagnostiske undersøgelser af lænderyggen, samt hvordan regionerne har arbejdet med dette område. Denne viden kan tjene som inspiration til det videre arbejde med reduktionen af unødvendige billeddiagnostiske undersøgelser i sundhedsvæsnet.

I analysen ser vi på det totale forbrug af hhv. MR-scanninger og røntgen af lænderyggen på tværs af år og udvalgte befolkningsgrupper, både på landsplan og i regionerne. Endvidere identificerer vi de typiske modtagere af MR-scanninger og røntgen af lænderyggen på landsplan og ser på deres forekomst i regionerne. Vi præsenterer også en oversigt over de forskellige indsatser, der er implementeret på tværs af regionerne med det formål at reducere og undgå unødvendig brug af billeddiagnostiske undersøgelser af lænderyggen. Endeligt formulerer vi en række refleksionsspørgsmål rettet mod relevante interessenter, der kan påvirke brugen af disse undersøgelser. Det kan være med til at udbrede alle de igangsatte indsatser rundt omkring, og give inspiration til god praksis på området.

Hovedresultater

  • Over de seneste 10 år har brugen af MR-scanninger af lænderyggen stort set været uændret, mens brugen af røntgen af lænderyggen er faldet markant. Denne tendens gør sig gældende, selv når forbruget tager højde for indbyggertallet og befolkningens køns- og aldersfordeling.
  • Der er stor variation på tværs af regionerne, når det kommer til forbruget af MR-scanninger og røntgen af lænderyggen, når vi sammenligner regionerne på baggrund af deres køns- og aldersstandardiserede forbrug pr. 1.000 voksne indbyggere. Her udføres der færrest MR-scanninger i Region Syddanmark og Region Hovedstaden, og flest i Region Sjælland. Når det kommer til røntgen, er Region Syddanmark igen den region, hvor der udføres færrest, mens Region Sjælland også her foretager det højeste antal undersøgelser.
  • Mens alle regioner har sænket deres forbrug af røntgen over tid, er der en stor regional forskel i udviklingen i forbruget af MR-scanninger af lænderyggen på tværs af perioden 2014-2016 og 2021-2023. Mens brugen af MR-scanninger er faldet markant i Region Syddanmark, er det til gengæld vokset markant i Region Sjælland og Region Nordjylland.
  • Nogle befolkningsgrupper har større tilbøjelighed til at modtage MR-scanninger og røntgen af lænderyggen sammenlignet med andre befolkningsgrupper. Disse grupper inkluderer ældre, kvinder, voksne med kortere uddannelse, voksne med lav tilknytning til arbejdsmarkedet, voksne i fysisk krævende arbejdsbrancher og voksne med dårligere helbred. Når vi ser på regionale forskelle indenfor de forskellige befolkningsgrupper, er regionernes indbyrdes forskelle i brugen af både MR-scanninger og røntgen af lænderyggen nogenlunde ens, uanset befolkningsgruppe.
  • Selvom nogle befolkningsgrupper modtager betydeligt flere billeddiagnostiske undersøgelser af lænderyggen end andre, er disse grupper, fx voksne med dårlige helbred og lav tilknytning til arbejdsmarkedet, ikke nødvendigvis dem, der udgør størstedelen af patienterne, da de udgør en relativ mindre del af den samlet befolkning. Ser man på karakteristika hos de mest hyppige modtagere af både MR-scanning og røntgen af lænderyggen, afspejler de i høj grad den brede befolkning. Billeddiagnostiske undersøgelser af lænderyggen kan dermed karakteriseres som en af de sundhedsydelser, som den brede befolkning modtager.
  • I analysen ses en oversigt over regionale indsatser til at reducere og undgå unødvendig brug af billeddiagnostiske undersøgelser af lænderyggen. Oversigten inkluderer både indsatser rettet mod borgerne og dem, der henvender sig til sundhedsfaglige behandlere. Det fremgår også, at der er forskel på, hvor længe regionerne har haft deres nuværende indsatser implementeret.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se nøgletal for din region

I bilag 1: ”Regionsspecifikke nøgletal” kan du finde en række regionsfordelte tabeller med de væsentligste nøgletal fra analysen. Bilag 1 findes både i pdf-format og i Excel-format.

Offentliggjort 23-05-2024