Ældres indlæggelser på medicinske afdelinger

Antallet af ældre (65+ årige) er steget med 38 pct. fra 2008 til 2021 og vil fortsætte med at stige i de kommende år. I denne analyse undersøger vi, hvor meget ældre er indlagt på de medicinske afdelinger. Fra 2008 til 2021 er antallet af indlæggelsesdage på medicinske afdelinger pr. 1.000 ældre næsten halveret, men vi ser store forskelle på tværs af landet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt ældres indlæggelsesaktivitet på de medicinske afdelinger. Vi ser på udviklingen og variationen i antallet af indlæggelsesdage på medicinske afdelinger pr. 1.000 ældre på tværs af regioner, kommuner og sundhedsklynger. I analysen ser vi også på, hvorvidt der er sammenhæng mellem antallet af indlæggelsesdage pr. 1.000 ældre og kommunale og regionale forhold som fx kapacitet. Endelig ser vi på kontaktmønstrene i primærsektoren (almen praksis og den kommunale sygepleje) i tiden op til og efter akut indlæggelse på medicinsk afdeling.

Analysens resultater vises både på kommuneniveau, regionsniveau og sundhedsklyngeniveau.

Hovedresultater

 • Antallet af indlæggelsesdage pr. 1.000 ældre på medicinske afdelinger er næsten halveret fra 2008 til 2021. Selvom faldet i antallet af medicinske indlæggelsesdage pr. 1.000 ældre blandt de 80+ årige er en smule større end blandt de 65-79-årige, så er der gennem hele perioden mere end dobbelt så mange medicinske indlæggelsesdage pr. 1.000 80+ årige end pr. 1.000 65-79-årige.
 • Ældre vest for Storebælt har markant færre indlæggelsesdage på medicinske afdelinger end ældre øst for Storebælt. Noget af variationen kan forklares af forskelle i ældres baggrundskarakteristika, men selv når der tages højde for disse forhold, er der stadig stor variation på tværs af landet. Fx har ældre i Region Sjælland i 2021 15 pct. flere indlæggelsesdage på medicinske afdelinger, end man kunne forvente ud fra sammensætningen af ældre i regionen, mens ældre i Region Midtjylland og Region Syddanmark har 8 pct. færre indlæggelsesdage end forventet.
 • I simple sammenhængsanalyser finder vi, at der er sammenhæng mellem antal indlæggelsesdage på medicinske afdelinger pr. 1.000 ældre og kommunale og regionale forhold som kapacitet og overdragelse. Fx er der en tendens til, at i kommuner, hvor der er flere kommunale sygeplejersker pr. 1.000 ældre, og hvor der bevilges flere specialiserede sygeplejeindsatser, der har ældre færre indlæggelsesdage på medicinske afdelinger, end man kunne forvente ud fra sammensætningen af ældre. Det bemærkes, at analysen ikke kan udtale sig om kausale sammenhænge.
 • Lige under halvdelen af de ældre er i kontakt med almen praksis ugen inden akut medicinsk indlæggelse. Nogle diagnoser er ekstremt akutte og svære at forebygge på kort sigt, men selv for diagnoser som dehydrering og blærebetændelse, der ofte anses som forebyggelige, er det kun lidt over halvdelen, der har haft kontakt til den praktiserende læge i ugen op til indlæggelse.
 • Ser vi på kontaktmønstrene i forhold til den kommunale sygepleje, er det lige under hver tredje ældre, der modtager en sygeplejeindsats i kommunen i ugen op til akut medicinsk indlæggelse. I ugen efter indlæggelse er det omkring halvdelen. Både i forhold til kontakt til den kommunale sygepleje og den praktiserende læge er andelen af ældre med akut medicinsk indlæggelse, der modtager indsatser i primærsektoren, større et godt stykke tid efter indlæggelse end før.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se nøgletal for din region, kommune og sundhedsklynge

 • I bilag 1: ”Sådan placerer din region sig” kan du finde de vigtigste resultater fra analysen for hver enkelt region.
 • I bilag 2: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de vigtigste resultater fra analysen for hver enkelt kommune.
 • I bilag 3: ”Sådan placerer din sundhedsklynge sig” kan du finde de vigtigste resultater fra analysen for hver enkelt sundhedsklynge.
 • I bilag 4: ”Regionsspecifikke nøgletal” ses en række regionsfordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.
 • I bilag 5: ”Kommunespecifikke nøgletal” ses en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.
 • I bilag 6: ”Sundhedsklyngespecifikke nøgletal” ses en række sundhedsklyngefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.