Småbørnenes akutte kontakter til sundhedsvæsenet

Små børn under 3 år er massivt overrepræsenterede i statistikken over akutte fysiske kontakter til vagtlægen eller sygehusene. Tilmed kommer de ofte akut på sygehuset med mindre alvorlige lidelser såsom feber, hoste, forkølelse og infektioner.

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt småbørnenes brug af det akutte sundhedssystem i Danmark. Analysen bidrager med ny viden på området, som giver et styrket grundlag for dialogen og overvejelser i både regioner, kommuner og almen praksis – ligesom det styrker grundlaget for den lokale dialog på tværs af de tre sektorer. Samlet set kan analysen give anledning til overvejelser om visitationspraksis, forebyggelse af akutte kontakter og vejledning af forældre.

Hovedresultater

  • Der er store forskelle på tværs af både regioner, kommuner og praktiserende læger i antallet af årlige akutte kontakter blandt småbørn, jf. tabel 1. Det gælder både det faktiske niveau og efter justering for rammevilkår.
  • Fx har regionen med færrest akutte kontakter 8 pct. færre kontakter, end man kunne forvente på baggrund af rammevilkår, mens regionen med flest akutte kontakter har 15 pct. flere kontakter, end man kunne forvente på baggrund af regionens rammevilkår. Tilsvarende forskelle gælder kommuner og praktiserende læger.

Tabel 1: Forskelle i akutte kontakter pr. 1.000 børn på tværs af regioner, kommuner og almen praksis i 2017. På tværs af regioner varierer de faktiske akutte kontakter imellem 1020 og 1530. Justeret for rammevilkår, varierer det imellem 8 procent færre end forventet og 15 procent flere end forventet. På tværs af kommunerne varierer det faktiske antal fra 760 til 1860 og antallet justeret for rammevilkår fra 21 procent færre til 25 procent flere. På tværs af almen praksis varierer det faktiske antal fra 600 til 2100 kontakter og antallet justeret for rammevilkår fra 45 procent færre til 52 procent flere end forventet.

  • Zoomer man ind på ugen før den akutte kontakt, har børnene i 4 ud af 10 af tilfælde ikke haft andre typer kontakter til sundhedsvæsenet (ud over telefonvisitationen forud for den akutte kontakt).
  • Nogle børn har en højere risiko for akutte kontakter end andre. Viden om hvilke familier der er mere udsatte end andre kan hjælpe det sundhedsfaglige personale med at identificere målgrupper, der eventuelt kan have gavn af en ekstra forebyggende indsats. Den statistiske analyse viser, at risikoen for akutte kontakter er højere for særligt vuggestuebørn samt børn af unge forældre, forældre uden en uddannelse, forældre, hvor begge har anden etnisk herkomst end dansk og forældre, der selv har et stort forbrug af akutte kontakter.
  • I analysen er det også undersøgt, om der er faktorer omkring sundhedssystemet, der kan være med til at forklare børnenes akutte kontakter. Særlig afstand til vagtlægen, sygehuset og almen praksis har vist sig at have en betydning. Jo længere afstand til vagtlægen eller sygehuset, jo lavere risiko for akutte kontakter, mens det omvendte er gældende i forhold til afstand til barnets praktiserende læge.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se hvordan regioner, kommuner og almen praksis placerer sig

  • I bilagsmaterialet kan du finde tallene for småbørnenes akutte kontakter både på regions- og kommuneniveau, ligesom man kan se de akutte kontakter for almen praksis opgjort på kommuneniveau.

 

Offentliggjort 04-12-2019