Analyse af regnskabsdata på skole- og daginstitutionsniveau

Publiceret 16-01-2019

Analysen har afdækket, hvilke udfordringer der er forbundet med at sammenlige regnskabsdata på tværs af skole- og daginstitutioner mellem kommunerne. Samtidig peger analysen på en række tiltag, som kan håndtere disse udfordringer og styrke datagrundlaget. Deloitte har udarbejdet analysen på vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed.

Hovedresultater

  • Analysen viser, at der er betydelige udfordringer forbundet med at sammenligne udgifter på skole- og daginstitutionsniveau mellem kommunerne. Dette er dog i væsentlig mindre grad tilfældet inden for den enkelte kommune.

  • For både skole og daginstitutionsområdet bunder udfordringerne primært i, at der er væsentlig variation i hvor stor en andel af driftsudgifterne, som kommunerne udkonterer på den enkelte institution.

  • En måde at håndtere udfordringerne på er at afgrænse sammenligningerne til klynger af kommuner, som har en relativ ensartet konteringspraksis vha. data indsamlet fra spørgeskemaundersøgelser. Der vil dog stadig være en vis usikkerhed forbundet hermed.

  • For at styrke det nuværende datagrundlag, kan man fra centralt hold arbejde på at udskille udgifterne til undervisning og pasning fra den del af udgiftsbasen, som er vanskeligere at udkontere på de enkelte institutioner.

  • Der peges også på at væsentlige fejlkonteringer kan minimeres igennem bedre kvalitetssikring af kommunernes regnskaber fra centralt hold.

  • Endelig er det muligt at øge antallet af sammenlignelige kommuner betragteligt ved at præcisere, at administrative støttefunktioner og central bygningsdrift skal udkonteres på institutionsniveau. Der er dog også visse udfordringer forbundet med denne tilgang  

 

 Se alle resultaterne og hent analysen her