Kommunernes rolle som købere af botilbudspladser til voksne

Publiceret 09-03-2020

Analysen afdækker praksis, når kommunerne køber eksterne botilbudspladser til voksne på det specialiserede socialområde.

Kortlægningen fokuserer på tilvejebringelsen af eksterne botilbudspladser efter serviceloven. Der ses på processen efter at borgerens støttebehov er fastsat, hvor kommunen skal finde et botilbud, der tilbyder de ydelser, som matcher borgerens behov, og som har den rette kvalitet. Det dækker også over, at de vilkår købet foregår under er gennemsigtige, og at borgerens støttebehov og kravene til tilbuddets kvalitet bliver opfyldt til den bedst mulige pris.

Analysen er udarbejdet af Deloitte på vegne af Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed og er baseret på interviews, dokumentgennemgang og en spørgeskemaundersøgelse i 14 kommuner.

Kortlægningen viser, at der er betydelige forskelle i kommunernes tilrettelæggelse af processen for køb af botilbudspladser til voksne. I alle kommuner indgår dog en række aktiviteter efter fastlæggelsen af støttebehov, der kan inddeles i fire overordnede faser:

  1.       Afdækning af relevante tilbud
  2.       Valg af botilbud
  3.       Forhandling og kontrakt
  4.       Opfølgning

I første del af kortlægningen beskrives forskelle og ligheder i kommunernes praksis inden for de fire faser, ligesom der fremhæves eksempler på, hvordan nogle kommuner mere konkret har grebet opgaverne under de forskellige faser an.

I anden del af kortlægningen fokuseres der på, hvordan kommunerne har arbejdet med at styrke deres rolle som købere af botilbudspladser til voksne gennem tværgående tiltag. Overordnet knytter disse tværgående indsatser sig til kommunernes organisering på området, inddragelse af forskellige kompetencer og brugen af ledelsesinformation.

Se alle resultaterne og hent analysen her