Kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2022

Publiceret 22-06-2023

Udgifterne til administration og ledelse er en væsentlig udgiftspost i kommunerne, som der blandt andet i forbindelse med kommunernes budgetproces er et stort fokus på. Det er derfor relevant at følge kommunernes udgifter til administration og ledelse tæt.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har igen i år opdateret de væsentligste nøgletal om kommunernes udgifter til administration og ledelse, som opfølgning på vores tidligere analyser af kommunernes administrationsudgifter. Opdateringen tager udgangspunkt i de nyeste personale- og regnskabstal for 2022. Resultaterne er beskrevet i en kortere analyse, mens det i analysens bilag er muligt at finde nye figurer for hver enkelt kommune og tabeller med de mest centrale nøgletal kommunefordelt.

Formålet med vores tilbagevendende analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse er at give den enkelte kommune mulighed for at se, hvordan kommunens administrationsudgifter har udviklet sig i de seneste år – både samlet set og for de forskellige administrationstyper: Administrative støttefunktioner og chefer, myndighedspersonale, decentrale ledere og øvrige administrationsudgifter udover løn.

Vi anvender samme opgørelsesmetode som hidtil, hvor kommunernes udgifter til administration og ledelse opgøres efter kombinationsmetoden. Her er personaletal den primære datakilde, der suppleres med regnskabstal.

Hovedresultater

  • I 2022 brugte kommunerne 58,8 mia. kr. på administration og ledelse. Det svarer til 9.972 kr. pr. indbygger. Kommunernes udgifter til administration og ledelse pr. indbygger er stort set uændrede fra 2021 til 2022, hvor udgifterne kun er steget med 0,1 pct. fra 2021 til 2022. Hvis man alene ser på de samlede administrationsudgifter, og ikke tager højde for udviklingen i indbyggertallet, så er kommunernes udgifter til administration og ledelse steget med 0,5 mia. kr. fra 2021 til 2022.
  • Der er stor forskel på de enkelte kommuners udgifter til administration og ledelse. Kommunernes udgifter til administration og ledelse varierede fra 7.855 til 13.083 kr. pr. indbygger i 2022, hvis man ser bort fra de fire mindste ø-kommuner.
  • Der er også stor forskel på kommunernes administrationsudgifter pr. indbygger, selvom der tages højde for forskelle i rammevilkår. Det gælder både for kommunernes samlede udgifter til administration og ledelse og for de administrative lønudgifter til henholdsvis administrative støttefunktioner og chefer, myndighedspersonale og decentrale ledere.

Du kan læse analysen her.

Se hvordan din kommune placerer sig

  • I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de væsentligste resultater illustreret for hver enkelt kommune.
  • I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” kan du finde en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal fra analysen. Bilag 2 findes både i pdf-format og i Excel-format.