Kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2023

Publiceret 20-06-2024

Udgifterne til administration og ledelse er en væsentlig udgiftspost i kommunerne, som der blandt andet i forbindelse med kommunernes budgetproces er et stort fokus på. Det er derfor relevant at følge kommunernes udgifter til administration og ledelse tæt.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har igen i år opdateret de væsentligste nøgletal om kommunernes udgifter til administration og ledelse, som opfølgning på vores tidligere analyser af kommunernes administrationsudgifter. Opdateringen tager udgangspunkt i de nyeste personale- og regnskabstal for 2023. Resultaterne er beskrevet i et kortere notat, mens det i analysens bilag er muligt at finde nye figurer for hver enkelt kommune og tabeller med de mest centrale nøgletal kommunefordelt.

Formålet med vores tilbagevendende analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse er at give den enkelte kommune mulighed for at se, hvordan kommunens administrationsudgifter har udviklet sig i de seneste år – både samlet set og for de forskellige administrationstyper: Administrative støttefunktioner og chefer, myndighedspersonale, decentrale ledere og øvrige administrationsudgifter udover løn.

Vi anvender samme opgørelsesmetode som hidtil, hvor kommunernes udgifter til administration og ledelse opgøres efter kombinationsmetoden. Her er personaletal den primære datakilde, der suppleres med regnskabstal.

Hovedresultater

  • I 2023 brugte kommunerne 60,6 mia. kr. på administration og ledelse. Det svarer til 10.194 kr. pr. indbygger. Kommunernes udgifter til administration og ledelse pr. indbygger er faldet fra 2022 til 2023, hvor udgifterne pr. indbygger er reduceret med 1,9 pct. Hvis man alene ser på de samlede administrationsudgifter, og ikke tager højde for udviklingen i indbyggertallet, så er kommunernes udgifter til administration og ledelse reduceret med 0,7 mia. kr. fra 2022 til 2023.
  • Der er stor forskel på de enkelte kommuners udgifter til administration og ledelse. Kommunernes udgifter til administration og ledelse varierede fra 7.966 til 13.550 kr. pr. indbygger i 2023, hvis man ser bort fra de fire mindste ø-kommuner.
  • Der er også stor forskel på kommunernes administrationsudgifter pr. indbygger, selvom der tages højde for forskelle i rammevilkår. Det gælder både for kommunernes samlede udgifter til administration og ledelse og for de administrative lønudgifter til henholdsvis administrative støttefunktioner og chefer, myndighedspersonale og decentrale ledere.

Du kan læse analysen her.

Se hvordan din kommune placerer sig

  • I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de væsentligste resultater illustreret for hver enkelt kommune.
  • I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” kan du finde en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal fra analysen.